ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Млекопреработка

 • Приемане и лабораторен анализ;
 • Охлаждане;
 • Пастьоризация и хомогенизация;

Виж повече

Консервна промишленост

 • Подготовка на рецепта по сухо вещество и киселиност;
 • Размразяване и кондециониране;

Виж повече

Пивоварство и винарство

 • Пастьоризация;
 • Заквасочници;
 • Компресорни инсталации;

Виж повече

Тютюнева промишленост

 • Рязане;
 • Соусиране;
 • Смесване;

Виж повече

Производство на стъкло

 • Леене, източване, втвърдяване;
 • Изпаряване и рециркулация;
 • Сушене;

Виж повече

ПСОВ и помпени станции

 • Аериране;
 • Смесване на киселини и основи;
 • Нормализация и коагулация;

Виж повече

Химически процеси

 • Регулиране на разход, дозиране на реагенти…
 • Транспорт на воса, пара…

Виж повече

Добив и препаботка на руда

 • Очистка;
 • Сорбция;
 • Органика и екстракция;

Виж повече

Бетонови възли

 • Управление на транспортни ленти;
 • Смесване на строителни смески;
 • Дозиране на химически добавки.

Виж повече

Отопление Вентилация и климатизация (ОВК)

 • Управление на увлажняване;
 • Управление на пелетен котел;

Виж повече

Енергийна ефективност и отчетност

 • Отчитене на дневно, нощно и върхово ел. потребление по цехове;

Виж повече

Физични процеси

 • Регулиране на масов поток. Следене на температура и налягане на кислорада

Виж повече