Мониторинг на закаляващи линии

Приложението обхваща 8 охлаждащи линии и три закаляващи лини в завод “А”, а по-къно е разширено с 7 охлаждащи линии и 2 закаляващи линии в завод В. Процесът на темпериране налага първо подгряване на лентата, върху която се поставят стъклените изделя, за да се повиши здравината им. После те преминават през зони на нагряване и охладане. Температурата на всяка зона се контролира от регулатор, чието задание се избира локално или от SCADA. При закаляващите линии, чрез темература се внася допълнителна енергия в структурата на стъклото, за да се повишат механичните му свойства против издраскване, пукане, счупване.
Топологията включва серийна и етернет комуникация, като за подсигуряване на кабелните трасета се ползват шлюзове (gateway) на комуникацията.