Мониторинг и контрол на ПСОВ

Приложението е създадено с цел да улесни визуализацията на технологичните процеси в пречиствателна станция за отпадни води на металургично предприятие. Данните се извличат от три Ph метри и контролер определящ последователността на технологията, работата на дозаторни помпи, хидравлични помпи и съоръжения. От съществено значение за регулирането е моментния разход към изравнителния басейн, където става аерация и към резервоар за коагулация. Параметризирането на пречистването на водата е в зависимост от измерените показатели за киселинност, твърди метални примеси и техни съединения и може да се запазва под формата на рецепти на процеса. Контролерът комуникира с компютър, на който е инсталирано SCADA приложението, посредством Ethernet, MODBUS TCP протокол.