Контрол на температура и влажност

След отливането на глина примесена с вода (шликер) в калъпи, керамичните изделия попадат в сушилни, за да се отнеме водата поетапно и равномерно по профилна крива. Регулирането става по девет задания за темература и 8 интервала за времезадръжка. Друг регулатор измерва влажност и контролира поток от предварително изсушен въздух. В зависимост от материала, технолог избира профил на сушене и брой цикли в програми за влажност и температура. Сушенето на въздуха става чрез вентилатори и шлюзови отвори за подаване на атмосферен кислород до пламък на горелки за природен газ.
Топологията включва два клона с до 31 устройства по серийна комуникация RS-485 Modbus RTU, като за усилване на сигнала се ползват повторители на серийна комуникация. Всички регулатори са поетапно подменени с JUMO, dTRANS 304.