Климатичен кониторинг – ОвК

Климатичен кониторинг – ОвК

Приложението визуализира климатични показатели в работните помещения и в цеховете за сепариране на отпадъка, като при пожар алармира, затваря врати и пуска вентилатори за да намали приток на кислород. Топологията включва медиаконвертори и менажеруеми комутатори (magaged switches), като разстоянията и електромагнитните смущения се преодоляват посредством оптични кабели.